Nota prawna

Portal

– zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” sp. k., umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” sp. k. i/lub jej partnerów a także innych światowych zasobów Internetu. Portal może być nazywany określeniami równoważnymi jako Portal (internetowy) www.bsiw.pl.

„Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” sp. k. z siedzibą Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 43, 60-751 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000048207, NIP: 7811698682, REGON: 63424138800000, reprezentowana przez: Dariusza Skrockiego i Mirosława Babiaczyka,  informuje, iż wszelkie dane zawarte na stronach niniejszego Portalu oraz stronach z nim związanych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

Korzystanie z Portalu www.bsiw.pl (“Portal”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik nie akceptuje poniższych warunków nie jest uprawniony do korzystania ze Portalu.

„Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” sp. k. wyraża zgodę, aby użytkownicy przeglądali zawartość Portalu, drukowali i kopiowali jego fragmenty dla użytku osobistego. Zabrania się wykorzystywania informacji zawartych w Portalu dla celów komercyjnych.

„Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” sp. k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych informacji publikowanych w Portalu oraz stronach z nią związanych (mogą być one przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione) a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania tych informacji ponosi użytkownik Portalu.

W szczególności „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za:

  • decyzje użytkowników podejmowanie na podstawie informacji zawartych w Portalu
  • skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych w Portalu
  • zawartość stron zewnętrznych połączonych z Portalem za pomocą linków
  • bezpośrednie, pośrednie oraz przypadkowe straty i szkody spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku korzystania z Portalu
  • przerwy w dostępie do sieci internet
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami, błędami systemów operacyjnych
  • działanie osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z Portalu naruszające prawo, w tym zwłaszcza wszelkie informacje zamieszczone w Portalu bez zgody „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” sp. k. lub przez nią nieopracowane.

„Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” sp. k. ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Portalu lub jego części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

Wszelkie nazwy, logo i znaki, w tym zwłaszcza nazwy i logo firm, znaki towarowe, inne oznakowania produktów, hasła reklamowe itp. (“Znaki Handlowe”) pojawiające się na niniejszym Portalu są, o ile nie podano inaczej, Znakami Handlowymi zastrzeżonymi na rzecz „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” sp. k. albo innych ich właścicieli i używanymi na mocy licencji przez „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” sp. k. oraz podlegają ochronie prawnej. Użycie lub niewłaściwe użycie Znaków Handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszego Portalu jest surowo zakazane.

Wszystkie materiały zamieszczone w Portalu są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” sp. k.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych Zastrzeżeń Prawnych poprzez opublikowanie nowych Zastrzeżeń Prawnych na stronie www.bsiw.pl.