Nota prawna

Portal

– zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy Sp.k., umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy Sp.k. i/lub jej partnerów a także innych światowych zasobów Internetu. Portal może być nazywany określeniami równoważnymi jako Portal (internetowy) www.bsiw.pl.
Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 43, 60-608 Poznań, wpisaną do KRS pod nr 48207, NIP 781-16-98-682, reprezentowaną przez: Dariusza Skrockiego i Mirosława Babiaczyka informuje, iż wszelkie dane zawarte na stronach niniejszego Portalu oraz stronach z nim związanych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

Korzystanie z Portalu www.bsiw.pl (“Portal”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik nie akceptuje poniższych warunków nie jest uprawniony do korzystania ze Portalu.
Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy Sp.k. wyraża zgodę, aby użytkownicy przeglądali zawartość Portalu, drukowali i kopiowali jego fragmenty dla użytku osobistego. Zabrania się wykorzystywania informacji zawartych w Portalu dla celów komercyjnych.

Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy Sp.k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych informacji publikowanych w Portalu oraz stronach z nią związanych (mogą być one przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione) a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania tych informacji ponosi użytkownik Portalu.

W szczególności Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za:

  • decyzje użytkowników podejmowanie na podstawie informacji zawartych w Portalu
  • skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych w Portalu
  • zawartość stron zewnętrznych połączonych z Portalem za pomocą linków
  • bezpośrednie, pośrednie oraz przypadkowe straty i szkody spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku korzystania z Portalu
  • przerwy w dostępie do sieci internet
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami, błędami systemów operacyjnych
  • działanie osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z Portalu naruszające prawo, w tym zwłaszcza wszelkie informacje zamieszczone w Portalu bez zgody Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy Sp.k. lub przez nią nieopracowane.

Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy Sp.k. ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Portalu lub jego części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
Wszelkie nazwy, logo i znaki, w tym zwłaszcza nazwy i logo firm, znaki towarowe, inne oznakowania produktów, hasła reklamowe itp. (“Znaki Handlowe”) pojawiające się na niniejszym Portalu są, o ile nie podano inaczej, Znakami Handlowymi zastrzeżonymi na rzecz Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy Sp.k. albo innych ich właścicieli i używanymi na mocy licencji przez Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy Sp.k. oraz podlegają ochronie prawnej. Użycie lub niewłaściwe użycie Znaków Handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszego Portalu jest surowo zakazane.
Wszystkie materiały zamieszczone w Portalu są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy Sp.k.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych Zastrzeżeń Prawnych poprzez opublikowanie nowych Zastrzeżeń Prawnych na stronie www.bsiw.pl.