Aktualności

Konferencja PANGEA NET w Poznaniu

Konferencja PANGEA NET w Poznaniu

W dniach 9 – 11 czerwca mieliśmy zaszczyt organizować coroczną konferencję międzynarodowego zrzeszenia kancelarii prawnych PANGEA NET i gościć ponad 70 gości z 20 różnych państw. Było to pierwsze stacjonarne spotkanie przedstawicieli zrzeszonych kancelarii od ponad 2 lat.

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie obszarów ograniczonego użytkowania

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie obszarów ograniczonego użytkowania

Dnia 29 kwietnia 2022 r. w  sprawie pod sygnaturą III CZP 81/22 Sąd Najwyższy odpowiadając na pytanie prawne o to, czy samo wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania z uwagi na niemożność zachowania standardów ochrony środowiska przed hałasem w związku z funkcjonowaniem lotniska na podstawie przepisu art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska  może być uznane za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiące samodzielną i wystarczającą podstawę powstania roszczenia odszkodowawczego z tytułu obniżenia wartości nieruchomości orzekł, że nie oraz że za ograniczające sposób korzystania z nieruchomości uznać można dopiero konkretne nakazy, zakazy i zalecenia adresowane do właścicieli nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania.

Precedensowy pozew o wartości ponad 700.000 PLN

Precedensowy pozew o wartości ponad 700.000 PLN

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy w imieniu jednego ze swoich Klientów złożyła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu pozew przeciwko jednej z dolnośląskich spółdzielni mieszkaniowych dotyczący spadku wartości lokalu użytkowego na skutek bezprawnych działań oraz zaniedbań spółdzielni.

Wygrana z ubezpieczycielem w precedensowym sporze odszkodowawczym

Wygrana z ubezpieczycielem w precedensowym sporze odszkodowawczym

Dnia 4 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, zmieniając na skutek apelacji złożonej przez Kancelarię wcześniejszy wyrok sądu rejonowego, uwzględnił wniesione przez Kancelarię w imieniu Klienta (spółki należącej do jednej z największych grup kapitałowych w Europie) powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie.

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca kosztów egzekucji komorniczej

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca kosztów egzekucji komorniczej

Dnia 26 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie pod sygnaturą III CZP 91/22 podjął uchwałę dotyczącą ponoszenia przez wierzyciela kosztów niecelowego wszczęcia egzekucji w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji w przypadku, gdy upłynął termin przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący gminnych przepisów porządkowych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący gminnych przepisów porządkowych.

Dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie pod sygnaturą K 12/20 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepis art. 40 ust. 3 i ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie, w jakim ogranicza kompetencje gminy do stanowienia przepisów porządkowych tylko w odniesieniu do materii, w której brak jest regulacji ustawowej jest zgodny z Konstytucją.