Aktualności

Wygrany proces na kanwie przedawnienia roszczeń

Wygrany proces na kanwie przedawnienia roszczeń

Kolejnym sukcesem departamentu prawa procesowego i spraw spornych Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy zakończyło się postępowanie prowadzone przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu. Dnia 5 grudnia 2023 r. wydany został wyrok, w którym w całości oddalono powództwo wniesione przeciwko Klientowi Kancelarii z tytułu wynagrodzenia wynikającego z prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane.  

Skuteczne działanie w sprawie o zapłatę ponad 1.500.000 EUR

Skuteczne działanie w sprawie o zapłatę ponad 1.500.000 EUR

W lipcu 2023 roku prawnicy Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sporządzili i złożyli w imieniu Klienta Kancelarii w Sądzie Okręgowym w Krakowie pozew o zapłatę kwoty ponad 1.500.000 EUR, powiększonej o odsetki za opóźnienie i koszty procesu. Podstawą roszczeń jest wykonanie i oddanie przez Klienta Kancelarii obiektu będącego przedmiotem umowy o roboty budowlane, obejmującego zespół budynków magazynowych, produkcyjnych i usługowych, a także ustanowienie wynikających z umowy zabezpieczeń i dostarczenie wymaganej przez zamawiającego dokumentacji. Łączna wartość przedmiotu całej umowy przekraczała 30.000.000 EUR.

Wygrany spór z PZU SA o ponad 1.000.000 PLN

Wygrany spór z PZU SA o ponad 1.000.000 PLN

Dnia 3 listopada 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu zakończył się proces, w którym prawnicy zespołów prawa procesowego oraz prawa ubezpieczeń reprezentowali Klienta Kancelarii w sporze od zapłatę odszkodowania z ubezpieczenia Auto Casco z tytułu kradzieży samochodu.

Wygrany przetarg o wartości ponad 1.700.000 PLN

Wygrany przetarg o wartości ponad 1.700.000 PLN

Dnia 17 października 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych wydała wyrok oddalający w całości odwołanie wykonawcy konkurencyjnego wobec Klienta Kancelarii w wygranym przez niego przetargu.

Kolejne korzystne rozstrzygnięcie SKO w Poznaniu

Kolejne korzystne rozstrzygnięcie SKO w Poznaniu

Dnia 28 sierpnia 2023 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, zgodnie ze stanowiskiem procesowym przedstawionym przez prawników zespołu prawa administracyjnego Kancelarii Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia realizowanego przez Klienta Kancelarii w ramach prowadzonej przez niego działalności deweloperskiej. Wniosek o stwierdzenie nieważności złożyli współwłaściciele nieruchomości sąsiedniej, jednak przedstawiona przez nich argumentacja została skutecznie podważano przez prawników Kancelarii i nie spotkała się z uznaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie ochrony dóbr osobistych osób prawnych

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie ochrony dóbr osobistych osób prawnych

Dnia 3 października 2023 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą III CZP 22/23 Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą przepis art. 448 § 1 Kodeksu cywilnego stosuje się, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 43 Kodeksu cywilnego także do osób prawnych.