Zamówienia publiczne

  • Jesteś wykonawcą lub zamawiającym? Zapewnij sobie doradztwo i wsparcie na wszystkich etapach postępowań o zamówienia publiczne.
  • Prowadzimy wnikliwą ocenę dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod kątem stopnia realizacji oczekiwań zamawiającego. Oferujemy wykonawcom fachowe doradztwo w zakresie sporządzania oferty oraz jej zgodności z prawem. W ramach prowadzonej działalności przygotowujemy odwołania i skargi. Reprezentujemy strony w postępowaniach przed odpowiednimi organami państwowymi, w tym w szczególności Krajową Izbą Odwoławczą (KIO)
Obsługa korporacyjna
Fuzje i przejęcia (M&A)
Zatrudnienie
Compliance i AML
E-commerce
IT i nowe technologie
Ochrona konkurencji
Spory sądowe i arbitrażowe
Podatki
Nieruchomości i proces budowlany
Inwestycje greenfield
Ochrona danych osobowych
Własność intelektualna i dobra osobiste
Obsługa start-up
Gospodarowanie odpadami
Zamówienia publiczne
Polska Strefa Inwestycji
Energetyka oraz OZE
Ochrona środowiska
Sukcesja i ochrona majątku
Sprawy rodzinne
Sprawy karne gospodarcze
Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości
int(334)