Sukces Kancelarii w postępowaniu o zmianę warunków zabudowy

Dnia 23 sierpnia 2023 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu na skutek odwołania przygotowanego i złożonego przez prawników zespołu prawa administracyjnego Kancelarii Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy uchyliło w całości wcześniejszą decyzję Prezydenta Miasta Poznania odmawiającą zmiany wydanej wcześniej ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy terenu i jednocześnie zmieniło decyzję w sposób wnioskowany przez Kancelarię w imieniu Klienta.

Przedmiotowa decyzja o warunkach zabudowy dotyczy inwestycji polegającej na budowie kompleksu magazynowo – usługowego obejmującego budynki wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. Decyzja ta swojej pierwotnej treści nakładała na Klienta Kancelarii szereg obowiązków związanych z budową oraz przebudową dróg publicznych, do których dostęp na działka objęta planowaną inwestycją. Kancelaria w imieniu Klienta wystąpiła o zmianę decyzji w tym zakresie, co spotkało się z odmową Prezydenta Miasta Poznania. We wniesionym odwołaniu prawnicy Kancelarii wskazali w szczególności, że na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o drogach publicznych decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ma charakter planistyczny i nie może zobowiązywać inwestora do poczynienia nakładów na budowę, przebudowę czy modernizację publicznej infrastruktury komunikacyjnej. Nie ma podstaw prawnych do narzucania inwestorowi tzw. inwestycji niedrogowej finansowania nakładów na infrastrukturę drogową, z zwłaszcza, by rozstrzygnięcia takie znalazły się w decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego uwzględnia w całości wniesione odwołanie i rozstrzyga sprawę merytorycznie zgodnie z wnioskiem Klienta Kancelarii, co pozwoli ograniczyć koszty inwestycji o kilkaset tysięcy złotych.

XI Ogólnopolskie Regaty im. Henryka Strzeleckiego
Wygrane sprawy dotyczące rozliczenia kaucji gwarancyjnych
Oddalenie powództwa przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o.
Korzystny wyrok w sprawie o zapłatę kar umownych
Prawomocna wygrana w sprawie wypadku kolejowego
Konferencja Pangea Net w Kolding
Wygrana z ZUS przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu
Sukces przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi
Spotkanie Grup Roboczych Pangea Net
Wygrany proces o zadośćuczynienie
Korzystny wyrok WSA we Wrocławiu
Wygrany proces w arbitrażu budowlanym
Ponowny sukces Kancelarii przed SKO w Poznaniu
Sukces w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej
Kolejna wygrana w sprawie o zapłatę
Wygrany proces na kanwie przedawnienia roszczeń
Skuteczne działanie w sprawie o zapłatę ponad 1.500.000 EUR
Wygrany spór z PZU SA o ponad 1.000.000 PLN
Wygrany przetarg o wartości ponad 1.700.000 PLN
Kolejne korzystne rozstrzygnięcie SKO w Poznaniu
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie ochrony dóbr osobistych osób prawnych
Sukces Kancelarii w postępowaniu o zmianę warunków zabudowy
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie skargi pauliańskiej
Uzyskaliśmy uchylenie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego
Pomogliśmy wygrać prestiżowy przetarg „wodorowy”
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości
Korzystny wyrok w sprawie o ponad 400.000 PLN
Udział w IX Regatach Żeglarskich im. Henryka Strzeleckiego
Wygrana w sprawie o wartości ponad 5.000.000 PLN
Konferencja Pangea Net w Anterpii
XXX edycja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court
Spotkanie Pangea Net Practice Groups w Barcelonie
Obszerne zmiany w Kodeksie Pracy
Ustawa regulująca działalność lombardową
Sprzedaż Centrum Handlowego Europa Centralna
Rozwój usług compliance Kancelarii
Pozew przeciwko Lasom Państwowym
Styczniowe uchwały Sądu Najwyższego dotyczące procesowego dochodzenia roszczeń
Korzystny wyrok w sporze o pozwolenie na budowę
Praca zdalna i kontrola trzeźwości
Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.
Obszerne zmiany w prawie konsumenckim
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Ograniczenie dostępu do CRBR
Nowelizacja – przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kontroli konstytucyjności ustawy przez sąd
Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów
Ugoda o wartości 500.000 EUR
Zmiany prawne ważne dla rynku finansowego
Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zmiana ustawy o prawach konsumenta
Projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Skuteczne negocjacje kontraktu o wartości 35 milionów EUR
Sukces w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę sieci energetycznej
Konferencja PANGEA NET w Poznaniu
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie obszarów ograniczonego użytkowania
Precedensowy pozew o wartości ponad 700.000 PLN
Wygrana z ubezpieczycielem w precedensowym sporze odszkodowawczym
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca kosztów egzekucji komorniczej
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący gminnych przepisów porządkowych.
Wygrana w sprawie przeciwegzekucyjnej o wartości ponad 1.000.000 PLN
Ważne zmiany w Kodeksie spółek handlowych
Dwie uchwały Sądu Najwyższego dotyczące funkcjonowania spółki akcyjnej
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca służebności gruntowych
Projekt zmian prawa spadkowego
Wygrywamy w WSA w sprawie opłaty planistycznej
Trwają prace nad ,,sądami pokoju”
Zmiany w Kodeksie cywilnym
Ważna uchwała Sądu Najwyższego
Duże zmiany w prawie odpadowym
Sprzedaż terenów inwestycyjnych w Poznaniu
Sprzedaż Galerii Malta
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie roszczeń właściciela gruntu.
Projekt ustawy w sprawie e-faktur VAT i Krajowego Systemu e-Faktur
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zmiana w Kodeksie cywilnym dotycząca szkód na osobie.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zwrotu nieruchomości przejętej pod drogi publiczne
Projekt zmian w zakresie stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych
Udział Kancelarii w procesie o kary umowne w kwocie ponad 200.000 PLN
Projekt ustawy o fundacji rodzinnej
Fuzja Avenir Medical Poland i Perfect Eye
Wygrana w sporze o ponad 850.000 PLN
Wygrany spór o rozliczenie nakładów na nieruchomość wspólną.
UOKiK nakłada kary za tzw. zatory płatnicze.
Zmiany w prawie bankowym.
Wsparcie Ogólnopolskiego Konkursu Praw Człowieka.
Zakup gruntów inwestycyjnych przez Klienta Kancelarii
Ustawa o wsparciu morskich farm wiatrowych.
Nowy sąd do spraw zamówień publicznych.
Ugoda o wartości 650.000 PLN.
Nowa „opłata cukrowa” .
Dochodzimy roszczeń przekraczających 25 milionów EUR
Zawarliśmy korzystną ugodę w sporze o ponad 500.000 PLN
Spór o ponad 250.000 PLN wynagrodzenia za obsługę menadżerską sprzedaży akcji
Roszczenia przeciwko KNF w związku z obligacjami GetBack SA
Przeprowadzenie pionierskiej procedury ‘odwrotnego połączenia’ spółek.
Spór pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych a Głównym Geodetą Kraju
Ważne stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie roszczeń o ochronę dóbr osobistych.
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kar umownych w zamówieniach publicznych.
Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie szkód na osobie
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca wekslowego zabezpieczenia wierzytelności
Inwestycja typu greenfield o wartości ponad 300.000.000 EUR
Umorzenie opłaty za wycinkę drzew w kwocie ponad 3.000.000 PLN
Zmiany w prawie dotyczące egzekucji z nieruchomości.
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.
Uzyskaliśmy dla Klienta Kancelarii ponad milion złotych.
Oddalenie roszczeń podatkowych wobec Klienta Kancelarii
Sprzedaż najdroższego konia w historii Polski.
Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców.
Konferencja PANGEA NET w New Delhi.
Zmiany w Prawie budowlanym.
Udział Kancelarii w przejęciu Avenir Medical Poland.
Zmiany w procedurze cywilnej.
Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie umów ubezpieczenia majątku.
Udział Kancelarii w międzynarodowej transakcji przejęcia w branży fitness.
Połączenie spółek Grupy Amiblu w Polsce.
Nowe obowiązki przedsiębiorców w ramach BDO
Uchwała składu 7 sędziów SN dotycząca kar umownych
Sprzedaż akcji United Packaging S.A.
Ważny wyrok SN dotyczący sieci franczyzowych.
Nowe Prawo Zamówień Publicznych.
„Biała lista” podatników VAT
Ważna uchwała SN dotycząca roszczeń z ubezpieczenia OC
Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych
Sukces Kancelarii przed Trybunałem w Strasburgu.
Podział Grupy Krotoski – Cichy
Konferencja PANGEA NET w Amsterdamie
Nowy typ spółki kapitałowej w Kodeksie spółek handlowych.
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca roszczeń odszkodowawczych.
Zmiany prawne w związku z obowiązywaniem RODO
Zmiany w zakresie obrotu ziemią rolną.
Pilotujemy fuzję spółek
Zmiany znakach towarowych
Korzystny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ważna uchwała SN dotycząca odpowiedzialności menedżerów.
Projekt nowego Prawa zamówień publicznych
Projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego
Obsługa inwestycji typu greenfield o wartości 20.000.000 PLN.
Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Jubileusz 25-lecia Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie limitu podstawy składek ZUS.
Konferencja WIRAS Verbund International w Lizbonie
Nadchodzące zmiany w prawie spółek
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.
Mechanizm Podzielonej Płatności.
Start Bazy Danych o Odpadach.
Ustawa o ochronie danych osobowych
Konferencja WIRAS Verbund International we Frankfurcie nad Menem.
Konferencja PANGEA NET 2018
Ranking Kancelarii Prawnych 2018
Zmiany w hipotekach przymusowych
Nowe przepisy o przedawnieniach
Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego
Nowe obowiązki rejestrowe spółek
Nowe Prawo przedsiębiorców
Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
Szkolenie Compliance dla Klienta Kancelarii
Wdrażamy regulacje RODO
Konferencja Cloud & Datacenter Day Poznań #2
Uchwały Sądu Najwyższego w sprawie naruszeń prawa w Internecie
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania budynków i budowli
Zmiany w podatkach dochodowych.
Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości ponad 15.000.000 PLN
Wykład dra Mirosława Babiaczyka na Forum Gospodarczym Oldenburg – Polska
Konferencja prawa pracy PANGEA NET w Pradze
Doradzamy przy inwestycji budowlanej o wartości ponad 40 milionów PLN
Udział Kancelarii w Konferencji WIRAS Verbund International w Salzburgu.
Fuzja liderów światowego rynku rur GRP.
Doradzamy podwykonawcy Metra Warszawskiego
Zakup przedsiębiorstwa na Litwie
Kancelaria Ambasadorem serii książek „Prawie bajki”.
Regaty żeglarskie.
Konferencja PANGEA NET 2017.
Udział Kancelarii w sporze sądowym dotyczącym nadzoru inwestorskiego.
Rozwój praktyki prawa konkurencji Kancelarii.
Ranking Kancelarii Prawniczych 2017
Nowe przepisy w zakresie prawa konkurencji.
Zmiany w procedurze administracyjnej.
Korzystny wyrok w sprawie rozliczenia spółki z byłymi wspólnikami
Konferencja PANGEA NET dotycząca prawa korporacyjnego
Korzystny wyrok w sprawie skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu
Korzystne wyroki w sprawie o odszkodowania za hałas lotniczy
Ważne orzeczenie dotyczące służebności przesyłu
Zasiedzenie a użytkowanie wieczyste
Ważne zmiany w prawie gospodarczym
Zmiany systemu podatkowego w 2017 roku
Udział Kancelarii w audycie prawnym due diligence
Ochrona danych osobowych: nowe Rozporządzenie UE
Nowa ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Ubezpieczenia: ważna klauzula w umowach
Korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
Poland IT Meeting 2016 – spotkanie z liderami branży IT
Udział Kancelarii w Komisji Leśno – Drzewnej
Korzystny wyrok w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa
Konferencja PANGEA NET 2016
Aktualizacja planów gospodarki odpadami
Wygrana w sporze z ubezpieczycielem
Nowe prawo restrukturyzacyjne
Rozstrzygnięcie konkursu dla studentów.
Ranking Kancelarii 2016
Ustawa o obrocie ziemią rolną
Odszkodowanie z tytułu utraconego zysku
Legal Market Day 2016
Konkurs dla studentów
Nowe prawo UE dotyczące konsumentów
Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych
Nowe zasady obliczania odsetek ustawowych i za opóźnienie
Konsultacje przy procesie outplacement
Audyt compliance dla Klienta Kancelarii
Nowe zasady podatku od dochodów nieujawnionych
Wykonanie wyroku i publikacja przeprosin w Internecie
Odpowiedzialność państwa za działanie sądów: wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Konferencja PANGEA NET w Londynie
Wyrok SN dotyczący rozliczania dotacji unijnych
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie OC kierowców
Wyrok Trybunału UE w sprawie taryf gazowych
Zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Obsługa międzynarodowego kontraktu dostawy towarów
Ważny wyrok dla branży budowlanej
Konferencja PANGEA NET 2015
Regaty żeglarskie i turniej tenisa ziemnego
Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w prawie pracy
Ranking kancelarii prawnych 2015 r.
Realizacja Instalacji termiczno – biologicznego przetwarzania odpadów
Trybunał podważa bankowy tytuł egzekucyjny
Obsługa inwestycji w branży produkcji opakowań
Obsługa transgranicznego zabezpieczenia i transferu wierzytelności
Nowe zasady egzekucji zagranicznych wyroków w ramach UE
Modernizacja centrum handlowego przez Klienta Kancelarii
Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego dotycząca prokury
Zawarcie umowy przesyłowej z GAZ – SYSTEM S.A.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odszkodowań dla właścicieli gruntów
Prawomocny wyrok dotyczący tzw. „opłat półkowych”
Nowe prawo konsumenckie
Nowa witryna internetowa Kancelarii
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca potrącenia kar umownych
Otwarcie centrum handlowego przez Klienta Kancelarii
Prowadzimy audyt compliance dla międzynarodowego koncernu odzieżowego
Międzynarodowa Konferencja Prawa Pracy PANGEA NET
Sukces w procesie dotyczącym uszkodzenia sieci gazowej
Zawarcie korzystnej ugody sądowej
Wyrok TK dotyczący podatku od dochodów nieujawnionych
Ważny wyrok Sądu Najwyższego dotyczący odpowiedzialności menadżerów
Doradzamy przy zakupie biurowca w centrum Poznania
Przełomowe orzeczenie dotyczące przedawnienia
Udział Kancelarii w prestiżowym procesie
V Konferencja ABSL w Poznaniu
Nasi prawnicy w prasie o „opłatach półkowych”
Opłaty od skargi na orzeczenie KIO – zmiana stanowiska Trybunału Konstytucyjnego
Rozbudowa centrum handlowego przez Klienta kancelarii
Ważny wyrok Trybunału UE dla wszystkich pracodawców
Sukces zespołu procesowego Kancelarii w sprawie o „opłaty półkowe”
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zamówień publicznych
Współpraca Kancelarii z „Fundacją ChceMiSię”
Zamówienia publiczne: opłaty od skargi na orzeczenie KIO zgodne z Konstytucją
Udział dr Mirosława Babiaczyka w międzynarodowym arbitrażu
Nowe zasady doręczeń sądowych
Ważny wyrok dla branży budowlanej
Wygrana w sporze dotyczącym nieuczciwej konkurencji
Świętujemy 20-lecie działalności!
Ugoda w sporze dotyczącym nieuczciwej konkurencji
Zakończenie międzynarodowego sporu sądowego
Korzystny wyrok dla Klienta Kancelarii
Wygrane odwołanie w Krajowej Izbie Odwoławczej
Zmiana siedziby
Zakup HARDEX S.A. przez Grupę HOMANIT
Konferencja PANGEA
Kancelaria „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy“ po raz kolejny wśród najlepszych kancelarii prawniczych w Polsce
Kancelaria „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy“ ponownie wśród najlepszych kancelarii prawniczych w Polsce. Awans Kancelarii w Wielkopolsce.
Rozszerzamy zakres usług
Adwokat w zespole Kancelarii „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy”
Kancelaria „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” wśród najlepszych kancelarii prawniczych w Polsce. Nowy ranking Rzeczpospolitej.
Kancelaria „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” członkiem PANGEA NET
Mecenas Łukasz Walaszek w gronie wspólników Kancelarii „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy”
Wzmocnienie zespołu Kancelarii „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy”
Powiększyła się najmłodsza część zespołu Kancelarii „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy”
Aktualne tendencje rozwoju energetyki odnawialnej
„Upadłość – kłopot dla najemcy?” analiza mec. Olejniczaka w Pulsie Biznesu
Mecenas Babiaczyk reprezentuje Polskę na konferencji Interjures
Polsko-białoruska współpraca kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy
Kancelaria prawna Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy ekspertem w dziedzinie leasingu zwrotnego
Andrzej Malenda ponownie z kancelarią Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy
„Ułatwienia inwestycyjne” – opinia mecenasa Zdrojewskiego w „Home&Market”
Kancelaria prawna Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy ekspertem w dziedzinie energetyki wiatrowej
Rozpoczęcie współpracy kancelarii Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy z portalem eGospodarka.pl
Przejęcia w sektorze nieruchomości – Opinie mecenasa Skrockiego w Pulsie Biznesu
Warsztaty prawne dla Europejskiego Forum Studentów AEGEE
Zaproszenie kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy jako Partnera w Forbes Executive Forum
Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy po raz kolejny jako ekspert Rzeczpospolitej
Businessman.pl z kancelarią Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy
Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy na Prawniczych Targach Pracy
int(3194)